Vandkvalitet

Spjald Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

Med henblik på imformation til forbrugerne har Højvang Laboratorier foretaget udtræk af data for Spjald Vandværk 2019

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1168 af 23. august 2018

Nedenstående information omfatter §29, stk.1 nr. 6 og 7

Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

Ordinære

Opfølgning

Andet

Hos forbrugere

600

På vandværk

100

Fra boringer

200

ANALYSERESULTATER 2019

ParameterResultatLavesteHøjesteEnhedKvalitetskravSted
Kemiske:
Hårdhed4,74,7

4,7

°dHV
pH7,57,47,67 - 8,5F
Nitrat0,500,450,45mg/l<50V
Jern<0,01<0,010,02mg/l<0,2F+V
Mangan<0,002<0,002<0,002mg/l<0,02F+V
Nikkel

0,03

0,030,16μg/l<20F+L
Flourid0,040,040,04mg/l<1,5V
Mikroskobiske:
Coliforme bakterier<1<1<1antal/100ml<1F+V
Eschericia coli (E.coli)<1<1<1antal/100ml<1F+V
Kimtal 22°C<1<17antal/ml<200F+V
Kmtal 36°C<1<1<1antal/ml<20F+V

Oversigten viser, hvor mange prøver der er udtaget. Ordinære prøver er de prøver som udgør den lovpligtige kontrol. Nogle af disse prøver skal udtages hos forbrugerne, andre skal udtages på vandværket eller direkte fra boringerne. Prøver, der skal anvendes til kontrol af ledningsnettet, udtages normalt hos forbrugerne. I kolonnen opfølgning angives hvor mange prøver, der er udtaget ekstra, f.eks. i forbindelse med konstaterede problemer. I rubrikken andet angives, hvis der eventuelt er taget andre prøver f.eks. til driftskontrol af filtre.

Skemaet med analyseresultater viser for en række udvalgte parametre, hvad det seneste resultat har været, samt årets laveste resultat og højeste resultat. Desuden er der angivet hvilken grænseværdi, der er gældende for hver parameter og endelig angives det, hvor i systemet de enkelte parametre undersøges, d.v.s. på vandværket, hos forbrugeren eller på ledningsnettet. Sidstnævnte prøver udtages som ovenfor nævnt normalt inde hos forbrugeren.

Lidt om de forskellige parametre:

KEMISKE:

Hårdhed

Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af calcium og magnesium ioner. Hårdhedsgraden afhænger derfor mest af undergrundens indhold af kridt, kalk og ler. Vandets hårdhedsgrad har i det daglige mest betydning for vores forbrug af sæbe samt udfældningen af kedelsten. Skalaen for blødt vand til hårdt vand går sædvanligvis mellem 5 °dH og 30 °dH.

pH

angiver vandets surhedsgrad. Ved pH 7 er vandet neutralt, over 7 er vandet basisk og under 7 er vandet surt. Ved lav pH-værdi er der risiko for at diverse metaller, fra installationen, vil opløse sig i vandet.

Nitrat

Højt indhold af nitrat kan skyldes forurening med overfladevand. Der er mange steder konstateret stigende indhold af nitrat i de senere år. Dette kan skyldes overdosering af husdyr-/handelsgødning samt afgrødevalg. Vand med et indhold på over 50 mg/l bør ikke anvendes til modermælkserstatning. Nitraten omdannes til nitrit, som optages i blodbanerne og omdanner nogle stoffer i blodet. Dette bevirker at ilttransporten i organismen nedsættes. Der er teorier om at ved højt nitratindhold er der større risiko for at vandet indeholder pesticider.

Jern

Grundvand indeholder ofte jern i så store koncentrationer, at det skal fjernes inden distribution. Jernindholdet er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med udfældning i ledningsnet, misfarvning af tøj og kummer samt dårlig smag og udseende af drikkevandet.

Mangan

Forekommer ofte sammen med jern. Mangan har samme gener og fjernes på samme måde som jern.

Nikkel

Nikkel i drikkevand er allergifremkaldende og kan give eksem. Stammer fra installationer - men i sjældne tilfælde fra grundvandsmagasinet (eksempelvis kalkmagasiner).

Fluorid

Fluorid virker i små mængder styrkende på tandemaljen. Hvis fluorid forekommer i større mængde (over grænseværdien på 1,5 mg/l), menes det, at der er der risiko for misfarvning af emaljen hos børn.

MIKROBIOLOGISKE:

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier er en gruppe af bakterier, der er naturligt forekommende i jord, forrådnede planter og overfladevand. Forurening af drikkevandet sker typisk fra overfladevand. Coliforme bakterier må ikke forekomme, og konstante fund af coliforme bakterier er uacceptabelt i modsætning til spredte, sporadiske fund.


Når der i en vandprøve konstateres coliforme bakterier udtager laboratoriet straks en omprøve. Såfremt der ikke konstateres coliforme bakterier i omprøven betegnes fundet som sporadisk.

Eschericia coli (E.coli)

Undersøgelse for Eschericia coli (E. coli) har tidligere været benævnt Termotolerante coliforme. En tredje betegnelse for disse bakterier er fækale colibakterier. De udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og mennesker. Derfor kan der forekomme E. coli i jord og vand, der er forurenet med afføring fra dyr eller mennesker f.eks. husspildevand, dyregødning o.lign.


Fund af E. coli i drikkevand tyder på en frisk forurening, idet disse bakterier har kort levetid i naturen. Ved fund af E. coli er der en risiko for at også andre mikroorganismer kan være tilstede. Nogle af disse kan være sygdomsfremkaldende. E. coli kan under ingen omstændigheder tolereres i drikkevand.

Kimtal 22 °C

Kimtal ved 22 ° C er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der er naturligt forekommende. Jord- og vandbakterier lever af jorden og vandets indhold af organisk stof. Større forekomst af disse bakterier tyder på en forurening med overfladevand eller jordvand.

Kimtal 36 °C

Bakterier, der kan vokse ved 36 – 37 °C (legemstemperatur) kan i nogle tilfælde være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

NB:Forbrugere, der får vand fra vandværker, der kontrolleres af FORCE Technology, kan uden beregning kontakte os på 40610078. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle spørgsmål.