Vedtægter

Vedtægter for Spjald Fjernvarme- og Vandværk

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Spjald Fjernvarme- og Vandværk a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt distribuere fjernvarme i Spjald.

2.2 Selskabets formål er at etablere vandforsyningsanlæg samt distribuere vandforsyning i Spjald og omegn.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

2.4 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsynings-

virksomheder.

§ 3 Andelshavere/aftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme og/eller vand.

3.3 Levering kan endvidere ske til aftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme/vand. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andels-

boligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarme-/vandforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle aftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.5 Andelshavere, aftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme/vand, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser, tekniske leveringsbestemmelser og regulativer for de private almene vandværker i Videbæk Kommune.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varme-/vandbehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varme-/vandlevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med det andelshaveren pålignede tilslutningsbidrag. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshaverens udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelt skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varme-/vandforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen –

tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers

andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udbyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende gældende ekspropriationsregler.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen/aftagere.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har enhver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer.

Ved afstemning om forhold, der kun vedrører varmeforsyningen, har forbrugere, der ikke er varmeforbrugere, ikke stemmeret.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til aftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til aftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/aftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere. Der kan endvidere højst indvælges 2 medlemmer, der kun er vandforbrugere og ikke varmeforbrugere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

Byrådet kan herudover udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/aftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/aftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.6 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg blandt bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere nogle af sine beføjelser til udvalgene.

8.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Spjald den 5. oktober 2004 og den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2004.