Vurdering

Vurdering:
pHHvis der var tale om almindeligt drikkevand, ville en pH værdi på over 8,5 tyde på, at tilstanden var unormal. For at forhindre korrosion i fjernvarmesystemet er det imidlertid nødvendigt at sikre en pH-værdi mellem 9,6 og 10,0. Kun i tilfælde af kraftig indsivning af fjernvarmevand til drikkevandssystemet vil tilsætning af pH-regulerende middel til fjernvarmesystemet kunne medføre sundhedsfare.
Ammoniak+ammoniumVandbehandlingen af fjernvarmevand kan medføre forhøjede værdier af ammoniak+ammonium i fjernvarmevand i forhold til normalværdierne i drikkevand. Der skal dog indtages væsentlige mængder fjernvarmevand, før der opstår sundhedsfare fra ammoniak+ammoniumindtagelse.
Ikke undersøgte parametreDer tilsættes andre korrosionsforhindrende stoffer til fjernvarmevandet, som der ikke specifikt analyseres for. Disse stoffers farlighed ved indtagelse indgår ikke i nærværende vurdering.
Værkets vurdering
Det er kun i meget sjældne tilfælde der vil trænge fjernvarmevand ind i drikkevandssystemet, da der altid er lavere tryk på fjernvarmevandet, indtrængningen vil kun ske når der er lukket for drikkevandsforsyningen
Hvis der sker indtrængning, vil fjernvarmevandet blive 
fortyndet